Polityka Prywatności

Załącznik do Regulaminu Serwisu MADRELECZENIE.PL

Polityka Prywatności Serwisu MADRELECZENIE.PL

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

USP Zdrowie działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i chroni ich dane osobowe.
Administratorem danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe serwisu www.cms.apap-madreleczenie.usp.dev, zwanego dalej Serwisem, jest USP Zdrowie sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35.
USP Zdrowie sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347815, oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7010219241, REGON 142269887.

Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z USP Zdrowie sp. z o.o. lub US Pharmacia sp. z o.o. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o:
a. wysłanie wiadomości mailowej na adres: daneosoboweusp@usp.pl;
b. wysłanie listu na adres: USP Zdrowie sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Zakres obowiązywania

W ramach Polityki Prywatności Serwisu chcemy przekazać Państwu informacje związane z działaniami, które podejmujemy w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszego Serwisu. W dokumencie przedstawiamy Państwu również informacje o zasadach wykorzystywania Pani/Pana danych w ramach usług, z których można skorzystać w ramach naszego Serwisu. Chcemy przekazać Państwu również informacje dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Nasza Polityka Prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W dalszych fragmentach Polityki Prywatności wspomniany akt prawny będziemy opisywać za pomocą skrótu „RODO”. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Zakres gromadzonych danych, cele przetwarzania i podstawy prawne

W ramach Serwisu możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania i reklamacje dotyczące działania Serwisu, pytania dotyczące zdrowia oraz naszych produktów, dostarczania Użytkownikowi wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach USP Zdrowie.

Kontakt z USP Zdrowie

Zamieszczone na stronach adres kontaktowy kontakt@cms.apap-madreleczenie.usp.dev umożliwia wysyłanie do USP Zdrowie wiadomości dotyczących różnych kwestii (np. pytania i reklamacje dotyczące działania Serwisu, pytania dotyczące zdrowia oraz naszych produktów).
Podanie danych kontaktowych takich jak adres e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Panią/Panem.
Przetwarzamy dane osobowe w celu skontaktowania się z Panią/Panem w związku z zapytaniem, które do nas wpłynęło. Podstawą prawną do przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Działania statystyczne, zapewnienie bezpieczeństwa przez USP Zdrowie

W ramach Serwisu możemy gromadzić dane osobowe dotyczące Pani/Pana aktywności, takie jak: zachowanie na stronie, podejmowane akcje, adres IP, miejsce logowania. Powyższe dane osobowe będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania świadczonych przez nas usług. Zbierane informacje będą również wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na doskonaleniu Serwisu, w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług.

Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć przez USP Zdrowie

W związku z troską o interesy naszych Użytkowników, dane osobowe zbierane w ramach Serwisu są wykorzystywane również do monitorowania zgodności poszczególnych działań z postanowieniami Regulaminu oraz do zwalczania oszustw.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zwalczaniu zjawisk niepożądanych i przeciwdziałaniu oszustwom.

Ustalenie oraz dochodzenie roszczeń przez USP Zdrowie

W niektórych przypadkach, dane osobowe przez nas zebrane mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń dotyczących sposobu korzystania przez Pani/Pana z naszych usług w ramach użytkowania Serwisu.
Podstawą prawną przetwarzania będzie w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

Adres IP i pliki cookie

W ramach prowadzenia Serwisu USP Zdrowie gromadzi dane z wykorzystaniem technologii plików cookie. Ciasteczka („cookie”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu.
Za pośrednictwem plików cookie serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera lub innego urządzenia, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookie umożliwiają przyjazne korzystanie z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z niego bez konieczności ponownego logowania się. Zbierane są zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
Przetwarzanie danych w postaci plików cookie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych (wyświetlanie reklam na stronach www).

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a. dostawcom wspierającym nasze usługi (np. wsparcie IT, web deweloperzy, firmy hostingowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi marketingowych);
b. firmom świadczącym usługi kurierskie;
c. innym spółkom należącym do Grupy USP w zakresie, w jakim jest to uzasadnione wymogami korporacyjnymi,
d. właściwym organom publicznym działającym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przechowane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (np. przez okres utrzymania konta, okres niezbędny do obsługi zgłoszeń i reklamacji) oraz wynikający z obowiązujących przepisów (np. okres niezbędny do obsługi i przechowywania zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych.
Oceniając okres niezbędny do realizacji naszych celów bierzemy pod uwagę charakter danych (w tym charakter danych szczególnych kategorii), ich zakres oraz kontekst przetwarzania. Uwzględniamy także postanowienia obowiązujących przepisów, które zobowiązują nas do dalszego przetwarzania danych osobowych. Mamy także na uwadze potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Pani/Pana danych osobowych.
Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie wynoszącemu 14 miesięcy lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W ramach Serwisu zapewniamy Pani/Panu realizację praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. W sytuacji, gdy ma to miejsce, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
b. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na gruncie przepisów RODO oraz o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, o źródłach pochodzenia danych;
c. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

W każdym momencie może Pani/Pan zażądać od nas sprostowania lub uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W stosunku do niektórych świadczonych przez nas usług realizacja tego prawa może odbyć się poprzez samodzielną zmianę danych w ramach zarządzania kontem. Może Pani/Pan również żądać od nas sprostowania lub uzupełnienia innego rodzaju danych kontaktując się z nami mailowo, pisemnie lub telefonicznie.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. W przypadku gdy świadczone przez nas usługi wiążą się z możliwością założenia konta, żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie przez nas potraktowane jako żądanie usunięcia konta.
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych przysługuje Pani/Panu jeżeli:
a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
c. została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
d. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego. Administratorzy mogą zachować pewne kategorie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, czy też niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do ich ograniczenia, gdy:
a. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych;
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
c. nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
d. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Pani/Pan dostarczył oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach IT. W tym celu dostarczymy Pani/Panu kopię danych w postaci pliku nadającego się do odczytu komputerowego (np. CSV, Excel).
Może Pani/Pan również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas takiemu administratorowi bezpośrednio. Zastrzegamy, że w takim przypadku spełnimy takie żądanie wtedy, gdy będzie to techniczne możliwe.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych sprzeciw wyłączy Pani/Pana spod operacji marketingowych, w tym profilowania i przesyłania komunikatów marketingowych. Prosimy pamiętać, że wyświetlanie reklam w ramach Serwisu odbywa się na podstawie zgody na wykorzystanie plików cookie. Aby nie otrzymywać reklam opartych na technologii cookie konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do wycofania każdej zgody, która została udzielona w trakcie korzystania z Serwisu, jak również podczas korzystania z innych świadczonych przez nas usług. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan wystąpić ze skargą do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).