I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis Internetowy „www.cms.apap-madreleczenie.usp.dev” (dalej również jako: Serwis”) udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę USP Zdrowie z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod 02-822, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 347815, kapitał zakładowy 63.299.550 zł, NIP 701 021 92 41, zwaną dalej „USP Zdrowie” lub „Usługodawcą.
 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 3. Celem treści udostępnianych w Serwisie jest upowszechnienie wiedzy z zakresu samoleczenia codziennych dolegliwości takich jak ból, gorączka, przeziębienie i grypa. Wiedza, informacje i porady nie zastąpią kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem.
 4. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
 5. Pamiętaj, że jeżeli po kilku dniach stosowania leków dostępnych bez recepty nie odczuwasz poprawy lub stan Twojego zdrowia się pogarsza, powinieneś skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania się do informacji zawartych w Serwisie.

II. DEFINICJE

 1. Serwis Internetowy „Mądre leczenie” – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki USP Zdrowie Sp. z o.o. w Warszawie i dostępna pod adresem cms.apap-madreleczenie.usp.dev.
 1. Użytkownikosoba fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 1. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może w szczególności:
  a.zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez stronę internetową Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych,
  b. korzystać z wyszukiwarki w Serwisie;
  c. korzystać z Serwisu w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności poprzez zamieszczanie komentarzy i postów z wykorzystaniem swojego konta na portalach społecznościowych.
 1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisie jest bezpłatne.
 1. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.6 poniżej.
 1. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu.
 1. USP Zdrowie zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
  1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: kontakt@cms.apap-madreleczenie.usp.dev

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują USP Zdrowie lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 1. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 2. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w celach niezarobkowych i ramach dozwolonego użytku osobistego przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w Internecie lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa,
  b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 1. Zamieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane w Serwisie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. USPP Zdrowie będzie usuwać wszelkie Materiały, które naruszają ww obowiązki.
 2. Przesłane przez Użytkowników Serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą traktowane jako informacje poufne. USP Zdrowie nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  a. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),
  b. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  c. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  d. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  e. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  f. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  g. nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
  h. niewłączania Serwisu do innych stron internetowych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Materiałów zamieszczanych przez siebie w Serwisie, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 5. USP Zdrowie będzie usuwać wszelkie Materiały, które naruszają ww postanowienia.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  a. sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  b. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika,
  c. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
  d. informacje pobrane z Serwisu, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód.
 3. Usługodawca:
  a. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem. Jednocześnie Usługodawca informuje, że mogą wystąpić problemy z dostępem do Serwisu, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
  b. informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
  c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
  d. ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów.
 4. USP Zdrowie Sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie lub innych błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Użytkownik Serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem. USP Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci internetowej lub Serwisu lub w skutek błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISIE

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej. Zalecane jest, aby Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@cms.apap-madreleczenie.usp.dev
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 1. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Serwisu jest prawo polskie.
 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od  ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu. Korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.